Página de inicio Contactar Añadir a favoritos
     
Congreso Catalán de Hermandades y Cofradías, Barcelona 2007


 

Text íntegre de les comunicacions i ponència del Congrés.
Las comunicacions i ponències apareixen en la llengua en les que es van presentar.

Texto íntegro de las comunicaciones y ponencia principal del Congreso.
Las comunicaciones y ponencias aparecen en el idioma en que fueron presentadas.


CATALÀ


CASTELLANO 

Divendres, 9 de febrer

 • 18h. Recepció i entrega de documentació i material.
 • 19h. Inauguració del Congrés.
  Discursos preceptius d´autoritats civils, eclesiàstiques.
 • 19:45h. Comunicacions.
 • 20:30h. Presentació dels participants a la mostra de proveidors i a continuació inauguració de les diferents exposicions del Congrés.
 • 21:30 h. Sopar

Dissabte, 10 de febrer

 • 9h 45 min. Ponència Principal a càrrec de Monseñor Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità de Barcelona.
 • 11h. Descans i visita mostra de proveidors
 • 11:30 Reunió Grups de Treball
 • 13h. Comunicacions.
 • 13:30h. Presentació "Congreso Internacional de Hermandades de Murcia 2007"
 • 14h. Dinar benèfic
 • 16:30h. Visita guiada a la ciutat
 • 20h. Pregària.
 • 21:30h. Sopar.

Diumenge, 11 de febrer

 • 10h Eucaristia, presidida per Msn. Lluís Martínez Sistach
  Arquebisbe de la Arxidiòcesi Metropolitana de Barcelona
  Lloc: Capella del Seminari
 • 11h 30min. Comunicacions
 • 12h. Presentació de la Setmana Santa Marinera de Valencia, com Setmana Santa invitada al Congrés.
 • 12:30. Conclusions
 • 12h 45 min Cloenda
 • 13:30 Dinar i entrega de records


Subir

Breu resum del III Congrés Català de Confraries, Congregacions i Germandats, Barcelona 2007

CONCLUSIONS DEL III. CONGRES DE CONFRARIES, CONGREGACIONS I GERMANDATS DE SETMANA SANTA DE CATALUNYA

1- SOM MOVIMENT D’ESGLÉSIA:

2- DAVANT DE LA POBRESA:

4- L’AJUDA MÚTUA:

 • La confraria ha de tenir un caràcter acollidor i desinteressat.
 • Els càrrecs d’una confraria mai quedaràn supeditats a la situació económica de les persones, només es valorarà la fe i el sentit de germandat.

SUGGERIMENTS:


Subir

Conclusions congrés Girona 2005

1.1 Nivell d’incidència en la societat:

 • Potenciar l’acció social envers els més necessitats.

1.2 Nivell eclesial:

1.3 Nivell grupal:

2.1 Organització:

2.2 Serveis:

 • Tenir especial cura de l’atenció a les persones membres de les Confraries, Congregacions i Germandats, especialment pel que fa a la seva formació humana i cristiana, des de la perspectiva de l’espiritualitat que els és pròpia.


Subir

Noticies

La relació final de comunicacions es aquesta i la distribució per dies es::

Divendres día 9 de febrer

19h. 30 mins.

 • "Situació actual de les Germandats a l'Arxidiòcesi de Barcelona"
  Mossèn Gregori Manso
  Delegat diocesà de Germandats i Confraries de l'Arxidiócesi de Barcelona
 • “Els desins del senyor son inescrutables”
  (Notes históriques a l’entorn de la pietat i la religiositat popular)
  Josep María Sabaté i Bosch
  Cronista Oficial de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona
 • “Setmana Santa a Barcelona”
  Teresa Maria Comellas
  Secretaria Consell General de Germandats i Confraries de Barcelona
 • "La Semana Santa como reflejo de la cultura andaluza en Catalunya"
  Sr. José María Pulido
  Gerent-editor del Grup Área 96 que edita des de l’any 2000 la revista "Raíces Andaluzas”
 • "Els armats i la Setmana Santa a Martorelles"
  Joan Defaus Puig
  Sots-President de la "Confraria la Santa Espina: Armats i vestes de Martorelles"

Dissabte día 10 de febrer

10h mins.

 • Ponencia Principal del Congrés
  A Càrrec de Monseñor Lluís Martínez Sistach Arquebisbe Metropolita de Barcelona

12h 30 mins.

 • La tasca caritativa i asistencial de les associacions de fidels”
  Salvador Bacardit
  Delegat Episcopal de l’Arxidiòcesi de Barcelona
 • “La participació dels laics a les procesons: Diàleg intercultural i conservació del patrimoni”
  Dr. Jaume Aymar i Ragolta
  Delegat d’Apostolat Seglar de l’Arquebisbat de Barcelona
 • “Vivir la Hermandad en tiempo de secularización”
  Juan Peñafiel Maileres
  Consilari de la Germandat del Cristo de la Agonía y Virgen de los Dolores de Sant Boi de LLobregat
 • "Setmana Santa i escola: educant des de les arrels".
  Marcel Pallejà i Blay
  Membre de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona

Diumenge dia 11 de febrer

11h 30 mins

 • “Aproximació de les confraries gremials en las procesons civils i religioses barcelonines, els segles XVII- XVIII"
  Albert Domènech
  Membre de la Germandat de Sant Marc Evangelista de Barcelona (1202)
 • “Natzarens de Reus: Confraria tot l’any”
  LLuís Montserrat Xirolla
  Confrare Major Honorari de Nostre Pare Jesús del Calvari
 • Els congresos de Confraries de Setmana Santa II
  Joan-Maria Maixé i Ceballos
  Secretari del 1r. Congrés
  Associació La Salle - Tarragona
 • "La Coordinadora de Germandats i Confraries de Catalunya: una ajuda i un repte per a tots nosaltres"
  Josep María Nogué i Regàs
  Secretari de la Coordinadora de Germandats i Confraries de Catalunya


Subir

CASTELLANO

III Congreso Catalán de Hermandades y Cofradías, Barcelona 2007

Hermandades por la Caridad

Programa

Viernes, 9 de febrero

 • 18h. Recepción y entrega de documentación i material
 • 19h. Inauguración del Congreso.
  Discursos preceptivos de autoridades civiles y eclesiásticas
 • 19:45h. Comunicaciones
 • 20:30h. Presentación de los participantes a la muestra de proveedores y a continuación inauguración de la muestra de artesanos
 • 21:30 h. Cena

Sábado, 10 de febrero

 • 9h 45 min. Ponencia Principal a cargo de Monseñor Martínez Sistach, Arzobispo Metropolitano de Barcelona
 • 11h. Descanso i visita muestra de proveedores
 • 11:30 Reunión Grupos de Trabajo
 • 13h. Comunicaciones.
 • 13h 30 min. Presentación del Congreso Internacional de Hermandades, Murcia 2007.
 • 14h. Comida benéfica. Proyecto Montseny
 • 16:30h. Visita guiada a la ciudad
 • 20h. Plegaria.
 • 21:30h. Cena.

Domingo, 11 de febrero

 • 10h Eucaristía, presidida por Msn. Lluís Martínez Sistach
 • Arzobispo de la Archidiócesis Metropolitana de Barcelona
 • Lugar Capilla del Seminario
 • 11h 30min. Comunicaciones
 • 12h. Presentación de la Semana Santa Marinera de Valencia, en condición de Semana Santa invitada al congreso.
 • 12h:15. Conclusiones
 • 12h 30 min Clausura
 • 13:30 Comida y entrega de recuerdos


Subir

Breve resumen del III Congreso Catalán de Cofradías, Congregaciones y Hermandades


El Congreso ha conseguido aglutinar unos 170 participantes y alrededor de cincuenta hermandades cofradía y congregaciones.

CONCLUSIONES DEL III. CONGRESO DE CONFRADIAS, CONGREGACIONES Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE CATALUNYA

1- SOMOS MOVIMIENTO DE IGLESIA:

2- ANTE LA POBREZA:

 • Las cofradías, congregaciones y hermandades han de ser sensibles a las situaciones de pobreza, mostrando una sensibilidad especial a les situaciones de pobreza de su territorio, donde han de programar actividades que ayuden a aliviar las carencias materiales, morales o espirituales de aquello que las sufren, tanto a nivel interno como externo.
 • Las cofradías, congregaciones y hermandades han de tener vocalia de caridad.
 • La manifestación externa de los Misterios nunca ha de ser una ostentación de opulencia, sino un reflejo de la fe, el trabajo y el esfuerzo de los hermanos.

3- ANTE LAS NUEVAS CIUDADANIAS:

4- LA AYUDA MÚTUA:

Conclusiones congreso Girona 2005

1.1 Nivel de incidencia en la sociedad:

 • Potenciar la acción social sobre los más necesitados.

1.2 Nivel eclesial:

2.1 Organización:

2.2 Servicios:


Subir

Noticias

La relación final de comunicaciones y la distribución por días de exposición fue la siguiente.

Viernes 9 de febrero

19h 30 mins.

 • “Situación actual de las Hermandades en la Archidiócesis de Barcelona”
  Mossèn Gregori Manso
  Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona
 • Los designios del Señor son inescrutables”
  (Notas históricas alrededor de la Piedad y Religiosidad Popular)
  Josep María Sabaté i Bosch
  Cronista Oficial de la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Tarragona
 • “Semana Santa en Barcelona”
  Teresa Maria Comellas
  Secretaria Consejo General de Hermandades y Cofradías de Barcelona

  "La Semana Santa como reflejo de la cultura andaluza en Catalunya"
  Sr. José María Pulido
  Gerente-editor del Grupo Área 96 que edita la revista de actualidad y cultura andaluzas en Cataluña "Raíces Andaluzas”
 • "Los armados y la Semana Santa de Martorelles"
  Joan Defaus Puig
  Vicepresidente de la "Confraria la Santa Espina: Armats i vestes de Martorelles"


Sábado, dia 10 de febrero

9h 45 min.

 • Ponencia Principal del Congreso
  A cargo de Monseñor Lluís Martínez Sistach
  Arquebisbe Metropolita de Barcelona

12h 30 mins.

 • La labor caritativa y asistencial de las asociaciones de fieles”
  Salvador Bacardit
  Delegado Episcopal del Arzobispado de Barcelona
 • “La participación de los laicos a las procesiones: Dialogo intercultural y conservación del patrimonio”
  Dr. Jaume Aymar i Ragolta
  Delegado de Apostolado Seglar del Arzobispado de Barcelona
 • “Vivir la Hermandad en tiempo de secularización”
  Juan Peñafiel Maileres.
  Consilario de la Hermandad del Cristo de la Agonía y Virgen de los Dolores de Sant Boi de LLobregat.
 • "Semana Santa y escuela: educando desde las raíces"
  Marcel Pallejà i Blay
  Miembro de la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Tarragona

Domingo, día 11

11h 30 mins.

 • “Aproximación a las cofradías gremiales en las procesiones civiles y religiosas barcelonesas, los siglos XVII- XVIII"
  Albert Domènech. Miembro de la Hermandad de San Marcos Evangelista de Barcelona.(1202)
 • “Nazarenos de Reus: Cofradía todo el año”
  LLuís Montserrat Xirolla
  Cofrade Mayor Honorario de Nuestro Padre Jesús del Calvario
 • Los congresos de Cofradías de Semana Santa II
  Joan-Maria Maixé i Ceballos
  Secretario del 1r. Congreso
  Asociación La Salle - Tarragona
 • "La Coordinadora de Hermandades y Cofradías de Catalunya: una ayuda y un reto para todos nosotros"
  Josep María Nogué i Regàs.
  Secretario de la Coordinadora de Hermandades y Cofradías de Catalunya


Subir

 
Momento Web (Diseño y mantenimiento de sitios Web)
© Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona - 2009 Todos los derechos reservados